با سلام
بعضا اتفاق می افتد که کارگران از کارگاه وکارخانه محل خدمت خود به عللی از علل تعلیق میشوند ودر طول مدت این تعلیق اثار حقوقی بر ان مترتب میگردد لذا موارد ذیل به عرض دوستان خاصه کارگران عزیز که بعضا از این وبلاگ دیدن میفر مایند میرسد:


تعلیق قراردادکار عبارت است از اینکه هر گاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف گردد تعلیق قرارداد کار حاصل میگردد.
تعلیق قرارداد کار یا ممکن است بدون حقوق ومزایای کار باشدو یابا حقوق ومزایای ایام تعلیق باشدبعضا نیز تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت ودستمزد و یا مقرری بیکاری صورت میگیرد.

1-موارد تعلیق قراردادکار بدون پرداخت حقوق ومزایای ایام تعلیق:
الف:خدمت نظام وظیفه ب:شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جنگ ج:مرخصی بدون حقوق کارگر ویا مرخصی تحصیلی چ :اعتصاب کارگران با شرط حضور در کارگاه
ه:توقیف کارگر{بدون دخالت کارفرما} که منجر به محکومیت او نشود

2- موارد تعلیق کار با پرداخت حقوق ومزایای ایام تعلیق:

الف: توقیف کارگر به موجب شکایت کارفرما که منجر به محکومیت او نشود
ب:اخراج غیر موجه کارگر ج:تعطیل کارگاه بواسطه احتمال وقوع حادثه ویا بروز خطر به حکم مرجع قضایی

3-:تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد ویا مقرری بیکاری:

الف:مرخصی استعلاجی.بارداری وزایمان

ب:قوه قاهره

                     تعلیق قرارداد کار

موادی از قانون کار در خصوص تعلیق قرارداد کار:

ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذکور در موارد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کاربه حال تعلیق در میآید و پس از رفع آن قراداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول برمیگردد.
تبصره : مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جز سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب میگردد .اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون ازمحل دریافت میانگین حق بیمه دوسال آخر فرد بیمه شده تامین میگردد.
ماده ۱۵ – در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام و یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به صورت موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده ۱۶ – قرارداد کارگرانی که مطابق قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند در طول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در میاید
 تبصره : مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است .
ماده ۱۷–  قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در میاید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمیگردد.
ماده 18- چنانچه توفیق کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جز سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضضر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .
 تبصره : کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگز از طرف مراجه مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه اورا به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .
ماده ۱۹ – دردوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در میاید ولی کارگر باید حداکثر تا  دوماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه به آن مشغول میشود .
ماده ۲۰ – در هریک از موارد مذکور در مواد 19،17،16،15 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری نماید ایسن عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتیکه کارگر عذر موجه داشته باشد ) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد واگر بتواند ثابت کند به ازا هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت می نماید .
 تبصره : چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادکی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته میشود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازا هرسال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

        سوالاتی در این خصوص به همراه پاسخ آنها:

۱-سازمان تأمين اجتماعي اقدام به صدور احكام بازنشستگي براي تعدادي از كارگران يك واحد كارگري نموده كه منتهي به قطع رابطه كارگران با كارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با اين استدلال كه كارگران واجد شرايط بازنشستگي نبوده اند احكام بازنشستگي آنان را لغو مي نمايد تكليف چيست؟ آيا كارگران ياد شده بايد در كارگاه ابقاء بكار شوند؟

وقفه اي كه در رابطه كاري و مزدي بين كارگران و شركت در ارتباط با اقدام و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شده است از نوع تعليقي است كه اراده كارفرما در آن دخالتي نداشته است كه در اين زمينه در اجراي مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار صدور راي بابت حق السعي ايام تعليق فاقد وجهه قانوني خواهد بود ولي با توجه به تلقي وقفه ايجاد شده به عنوان تعليق به دليل تحقق نيافتن بازنشستگي، بازگشت بكار كارگران با استرداد وجوه دريافتي بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه كار قبلي انجام خواهد شد.  بديهي است هر گونه ادعا از سوي طرفين در زمينه جبران زيان وارده قابل طرح و پي گيري در مراجع ذيصلاح دادگستري خواهد بود .

۲-آيا در مدتي كه كارگر در مرخصي بدون حقوق بسر مي برد به اين ايام مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

نظر به اينكه در ايام مرخصي بدون حقوق، رابطه كاري و مزدي بين طرفين قطع و به حالت تعليق در مي آيد و اين ايام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه كار كارگران محسوب نمي گردد لذا تعلق مرخصي استحقاقي به ايام مزبور نيز مورد پيدا نمي كند .

۳-چنانچه توقيف كارگر به شكايت كارفرما منجر به محكوميت وي گردد آيا وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين را مي توان ترك كار تلقي نمود ؟

در ماده 18 قانون كار در موارديكه موضوع شكايت كارفرما از كارگر منتهي به محكوميت وي در مراجع قضايي مي گردد پيش بيني خاصي در زمينه تلقي وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين به عنوان ترك كار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق كار كارگر بعمل نيامده است بنابراين مستنداً به ماده 158 قانون كار و عطف توجه به ماده 27 اين قانون تشخيص و احراز موارد قصور و رسيدگي به مورد اختلاف و صدور راي بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در اداره كار محل مي باشد .

۴-كارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت ولي پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتاً تا زمان تشكيل دادگاه آزاد گرديده است آيا كارفرما مكلف به اعاده بكار اوست؟

در مواردي كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي شود با عنايت به اينكه محكوميت و يا عدم محكوميت اوقطعيت نيافته و ماده 17 قانون كار حالت تعليق قرارداد كار را موكول به عدم محكوميت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكوميت كارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقيف كارگر تلقي و لذا كارفرماي مربوط تكليفي نسبت به اعاده به كار وي نخواهد داشت . بديهي است چنانچه علت بازداشت كارگر شكايت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاريخ صدور راي قطعي مرجع صالحه تكليف كارفرما خواهد بود .

۵-كارگري به دليل بيماري مدتي را در كارگاه حاضر نشده است از آنجا كه كارگر مزبور متأسفانه بيمه نشده، سازمان تأمين اجتماعي بيماري وي را تأييد ننموده است، مدت عدم حضور در كارگاه چه وضعي خواهد داشت و آيا كارفرما مي تواند از اعاده بكار وي خودداري كند؟

اگر عدم توانائي انجام كار كارگر كه به دليل بيماري در كارگاه حاضر نمي شود به طريقي غير از تأييد سازمان تأمين اجتماعي براي مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حكم ايام تعليق بوده  و پس از رفع تعليق با حكم مراجع مذكور كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كار خواهد بود .

۶-در كارگاهي عرف و رويه براي پرداخت و تحويل كمك هاي نقدي و غير نقدي وجود دارد آيا كارگري كه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد مشمول امتيازات معمول در كارگاه مي شود؟

در ايام تعليق ناشي از مرخصي استعلاجي چنانچه حقوق و مزايايي، بجزء آنچه كه در ليست هاي بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي مأخذ پرداخت حق بيمه قرار گرفته اند و در نتيجه در دوران بيماري و استراحت پزشكي مربوط به آن نيز سازمان ياد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت مي نمايد، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، يكساله و ... به كارگران ديگر پرداخت شود پرداخت آن به كارگري كه در استراحت پزشكي بوده و قادر به كار نمي باشد مشروط به اينكه اين ايام به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد تكليف كارفرماي مربوط خواهد بود .

۷-آيا در كليه موارد تعليق كه كارگر فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماست مدت تعليق جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

با عنايت به قواعد كلي مربوط به تعليق قرارداد كار كه بر اساس آنها جز در مواردي كه احتساب مدت تعليق در سابقه كار كارگر و پرداخت مزد توسط كارفرمادر اين مدت در مقررات قانوني مربوط تصريح گرديده باشد، مانند مورد تعليق خدمت سربازي و يا ايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص سازمان تأمين اجتماعي قادر به كار نمي باشند، مدت تعليق جزء مدت قرارداد كار و سابقه كار كارگر به حساب نيامده و كارفرما تكليفي در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي وي ندارد و تنها افزايشات مزدي موضوع مصوبات شورايعالي كار ( به استثناي پايه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعليق به دستمزد دريافتي كارگر ( دستمزد دريافتي قبل از بروز حالت تعليق ) اضافه خواهد گرديد .     

۸-در مواردي كه بر اساس رأي صادره  از ناحيه مراجع حل اختلاف، كارگر به كار قبلي بازگشت داده مي شود و كارفرما مكلف است حق السعي مدت حدفاصل تاريخ اخراج تا تاريخ  اعاده به كار مجدد را پرداخت نمايد پرداخت كسورات قانوني (حق بيمه و ماليات ) مربوط به اين مدت با كيست و به چه دليل؟

از آنجا كه با صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر تكليف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي معوقه وي از تاريخ اخراج، ايام تعليق حد فاصل اخراج تا تاريخ برگشت بكار به منزله ايام اشتغال كارگر محسوب مي گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز  قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به كسور ماليات و حق بيمه متعلقه از حق السعي ماهانه كارگر است، در مواردي كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجراي احكام دادگستري اجرا گرديده، كسورات قانوني مربوط به حق السعي ايام تعليق بدهي كارگران ذيربط به كارفرما بوده و كارفرما مي تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نمايد . بديهي است در مورد آرائي كه راساً توسط كارفرما اجرا مي شوند بدهي يادشده يكجا از مبلغ حق السعي موضوع راي قابل كسر است .

۹-آيا مدتي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند جزء سوابق كار كارگاهي منظور مي گردد؟

مدت تعليق قرارداد كار ناشي از استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري موضوع تبصره يك ماده 2 قانون بيمه بيكاري مستند به تبصره 2 ماده 6 اين قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي كلي محسوب بوده و از آن استناد قانوني مبني بر احتساب اين مدت جزء سابقه كار كارگر در كارگاه استنباط نمي شود .

                                                                  پایان

        منتظر نظرات و سوالاتهای شما در این خصوص هستیم

+ نوشته شده توسط ایرج محبی زاده در سه شنبه ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ و ساعت 22:10 |


Powered By
BLOGFA.COM


Top java codes